ថ្នាក់ស្មូនដី និង សកម្មភាពសិល្បះ

ថ្នាក់ស្មូនដី និង សកម្មភាពសិល្បះ

ជាមួយថ្នាក់រៀន និង សកម្មភាពរបស់យើងអ្នកនឹងៈ

១. រីករាយ និង យល់ដឹងពីសិល្បះ

២. ទទួលនូវអ្វីដែលអ្នកធ្វើត្រលប់ទៅផ្ទះ

៣.បង្កការចងចាំដ៏ដែលមិនគួអោយជឿ

៤. ចំណាយពេលជាមួយសហគមន៍ក្នុងតំបន់

៥. គ្មានកំណត់! … សូមអញ្ជើញមកនិងរីករាយជាមួយយើង …

ជាមួយថ្នាក់រៀន និង សកម្មភាពរបស់យើងអ្នកនឹងៈ

 

១. រីករាយ និង យល់ដឹងពីសិល្បះ

២. ទទួលនូវអ្វីដែលអ្នកធ្វើត្រលប់ទៅផ្ទះ

៣.បង្កការចងចាំដ៏ដែលមិនគួអោយជឿ

៤. ចំណាយពេលជាមួយសហគមន៍ក្នុងតំបន់

៥. គ្មានកំណត់! … សូមអញ្ជើញមកនិងរីករាយជាមួយយើង …

CLOSE
ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ

ថ្មាក់រៀនស្មូនដី

រៀននិងរីករាយធ្វើគ្រឿងស្មូនដោយប្រើគ្រឿងស្មូន។ បន្ថែមជាមួយក្បាច់ចម្លាក់ជនាសម័យអង្គរដើម្បីធ្វើឱ្យស្នាដៃរបស់អ្នកប្លែក។

ថ្នាក់ផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

ថ្នាក់ផាតពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

រៀននិងរីករាយដោយប្រើឧបករណ៍គំនូររបស់ជាងស្មូននិងរៀនបច្ចេកទេសគូរនិងផាត់ពណ៌លើសេរ៉ាមុិច។ អ្នកអាចគូរគុំនូរនិងរចនាលើគ្រឿងស្មូន។

ថ្នាក់សូនរូបដំរីពីដីឥដ្ឋ

ថ្នាក់រៀនសូនធ្វើរូប

រៀននិងមានភាពរីករាយក្នុងការបង្កើតគំរូសូនរូបពីដីឥដ្ឋអំពីប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើស។ ជាងស្មូននឹងបង្រៀនអ្នកហើយនធ្វើឱ្យមិត្តភ័ក្ត្ររបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងទេពកោសល្យថ្មីរបស់អ្នក។

ថ្នាក់សូនរូបផើងផ្កាលក្ខណះបុរាណ

ថ្នាក់រចនាផែងផ្កាបុរាណ

រៀន និង រីករាយជាមួយការបង្វឹកដែលជារចនាបទថ្មីទំនើបនិងទាន់សម័យសម្រាប់ការតុបតែង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាគឺជាបច្ចេកទេសធ្វើក្អមលក្ខណះបុរាណ។

ជប់លៀងខួបកំនើត

ជប់លៀង ថ្ងៃកំណេីត

រីករាយជាមួយ ថ្នាក់ស្មូនដី ថ្នាក់សូមរូប រឺ ថ្នាក់រចនាផើងជ្កាលក្ខណះបុរាណ ជាមួយគ្នាដែរក្នុងកម្មវិធី យើងចំជូន ដូចជា បាតា ប៉េងប៉ោង និង ការដូសម្រាប់អ្នកចូលរួម។

សកម្មភាពសិល្បះសំរាបសាលា

វគ្គថ្នាក់រៀនសិល្បះ

រៀននិងមានភាពរីករាយក្នុងការបង្កើតគំរូសូនរូបពីដីឥដ្ឋអំពីប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើស។ ជាងស្មូននឹងបង្រៀនអ្នកហើយនធ្វើឱ្យមិត្តភ័ក្ត្ររបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងទេពកោសល្យថ្មីរបស់អ្នក។

ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ

ថ្នាក់រៀនស្មូនដី

ថ្នាក់រៀនសម្មភាពស្មូនអ្នកនឹងរៀនធ្វើចានអង្គរជាមួយយើងហើយប្រើម៉ាសុីនស្មូនបែបបុរាណ របស់ជាងស្មូន។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការធ្វើចានរបស់អ្នកនៅលើឧបករណ៍ស្មូនអ្នក នឹង រចនាចម្លាក់ខ្មែរជាមួយគ្រូរបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្លែកដោយប្រើឧបករណ៍សម្រាប់ឆ្លាក់។

ថ្នាក់ផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

ផាត់ពណ៌លើផើងផ្កា

សកម្មភាពគូរគំនូរអ្នកនឹងប្រើឧបករណ៍សម្រាប់គូរគុំនូរនឹងបច្ចេកទេសគូររូបនៅលើសេរ៉ាមុិច។ អ្នកអាចគូរនិងឆ្លាក់បង្កើតរចនាបថថ្មីៗនៅលើកែវ។ រួមបញ្ចូលគំរូជាច្រើនដូចជា ត្រាតែម ក្រដាស់ផាប់ និងសៀវភៅគំរូដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការបងើ្កតផ្នែកសិល្បៈ។

ថ្នាក់សូនរូបដំរីពីដីឥដ្ឋ

ថ្នាក់សូនរូប

រៀននិងមានភាពរីករាយក្នុងការបង្កើតគំរូសូនរូបពីដីឥដ្ឋអំពីប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើស។ ជាងស្មូននឹងបង្រៀនអ្នកហើយនធ្វើឱ្យមិត្តភ័ក្ត្ររបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងទេពកោសល្យថ្មីរបស់អ្នក។

ថ្នាក់សូនរូបផើងផ្កាលក្ខណះបុរាណ

ថ្នាក់រចនាផើងផ្កាបុរាណ

រៀន និង រីករាយជាមួយការបង្វឹកដែលជារចនាបទថ្មីទំនើបនិងទាន់សម័យសម្រាប់ការតុបតែង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាគឺជាបច្ចេកទេសធ្វើក្អមលក្ខណះបុរាណ។

ជប់លៀងខួបកំនើត

ជប់លៀងខួបកំនើត

រីករាយជាមួយ ថ្នាក់ស្មូនដី ថ្នាក់សូមរូប រឺ ថ្នាក់រចនាផើងជ្កាលក្ខណះបុរាណ ជាមួយគ្នាដែរក្នុងកម្មវិធី យើងចំជូន ដូចជា បាតា ប៉េងប៉ោង និង ការដូសម្រាប់អ្នកចូលរួម។

សកម្មភាពសិល្បះសំរាបសាលា

វគ្គថ្នាក់សិល្បះ

រៀននិងមានភាពរីករាយក្នុងការបង្កើតគំរូសូនរូបពីដីឥដ្ឋអំពីប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើស។ ជាងស្មូននឹងបង្រៀនអ្នកហើយនធ្វើឱ្យមិត្តភ័ក្ត្ររបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងទេពកោសល្យថ្មីរបស់អ្នក។

តើអ្នកត្រូវការភាពរីករាយ? ការរួមបញ្ចូលសកម្មភាព

ថ្នាក់ស្មូនដី  និង ថ្នាក់ផាត់ពណ៌ លើសេរ៉ាមុិច $50  អុីលូវ តែ $35

ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ
ថ្នាក់ផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

អ្នកនិងនទទួលបានបទពិសោធន៍ពេញលេញ!ក្នុងការ រួមបញ្ចូលគ្នារវាងថ្នាក់ស្មូនដីនិងគំនូរផើងផ្ការបស់យើង។ ចំណាយពេលប្រហែល ៤ ម៉ោង។ អ្នកនឹងរៀនធ្វើចានអង្គរជាមួយយើងដោយប្រើគ្រឿងស្មូនបុរាណនិងរៀនបច្ចេកទេសគូរគំនូរលើសេរ៉ាមិចជាមួយអ្នកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់ និងទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។

ថ្នាក់ស្មូនដី និង ជិះម៉តូកង់បួន $55 អីលូវ បញ្ចុះត្រឹម $48

ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ
ជិះម៉ូតូកង់បួនកំសាន្ត

ធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Quad Adventure Cambodia ហើយមើលថាតើនៅសៀមរាបមានអ្វីច្រើនជាងការទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបាយ័នទៅទៀត។ ម៉ូតូកង់បួនរបស់យើងត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អនិងមានសុវត្ថិភាព។ វាជាវិធីដ៏រីករាយក្នុងការទស្សនាជុំវិញជនបទបន្ទាប់ពី ថ្នាក់រៀនស្មូនដីដីឥដ្ឋ។ ទទួលបានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនិងមនុស្សដែលរួសរាយរាក់ទាក់។ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ថ្នាក់ស្មូនដី  និង ថ្នាក់ផាត់ពណ៌ លើសេរ៉ាមុិច $50  អុីលូវសល់ តែ $35

ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ
ថ្នាក់ផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

អ្នកនិងនទទួលបានបទពិសោធន៍ពេញលេញ!ក្នុងការ រួមបញ្ចូលគ្នារវាងថ្នាក់ស្មូនដីនិងគំនូរផើងផ្ការបស់យើង។ ចំណាយពេលប្រហែល ៤ ម៉ោង។ អ្នកនឹងរៀនធ្វើចានអង្គរជាមួយយើងដោយប្រើគ្រឿងស្មូនបុរាណនិងរៀនបច្ចេកទេសគូរគំនូរលើសេរ៉ាមិចជាមួយអ្នកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់ និងទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។

ថ្នាក់ស្មូនដី និង ជិះម៉តូកង់បួន $55 អីលូវ បញ្ចុះត្រឹម $48

ចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាមួយ-ដីអិដ្ឋ
ជិះម៉ូតូកង់បួនកំសាន្ត

ធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Quad Adventure Cambodia ហើយមើលថាតើនៅសៀមរាបមានអ្វីច្រើនជាងការទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបាយ័នទៅទៀត។ ម៉ូតូកង់បួនរបស់យើងត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អនិងមានសុវត្ថិភាព។ វាជាវិធីដ៏រីករាយក្នុងការទស្សនាជុំវិញជនបទបន្ទាប់ពី ថ្នាក់រៀនស្មូនដីដីឥដ្ឋ។ ទទួលបានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនិងមនុស្សដែលរួសរាយរាក់ទាក់។ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូន។

0
X
Scroll to Top
SHARE YOUR CART