សកម្មភាព ថ្នាក់រៀនចល័ត

ផ្តល់ភាពងាយស្រួល​​ សុវត្តិភាព

គ្រឿងស្មូននិងសិល្បៈគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនិងរកឃើញសន្តិភាពខាងក្នុងខ្លួន។ 
រាល់ថ្នាក់រៀននិងសកម្មភាពខាងក្រោមមាននៅប្រទេសកម្ពុជា នៅផ្ទះរបស់អ្នក សាលារៀនកន្លែងឯកជនពួកគេ ជាថ្នាក់ចល័ត។ 
អ្នកអាចធ្វើការកក់ថ្នាក់របស់អ្នកតាមអ៊ិនធ័រណេត ឬ តាមរយៈបណ្តាញផ្សេងទៀត។ 
អ្នកអាចបង់ប្រាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល ឬ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ 
ទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អនិងពិតប្រាកដ។ ក្រុមអ្នកបង្រៀនស្មូននឹងទៅកន្លែងរបស់អ្នកជាមួយនឹងសម្ភារៈសិល្បៈទាំងអស់ហើយរៀបចំដល់កន្លែងរបស់អ្នក។ 
បន្ទាប់ពីថ្នាក់រៀនពួកយើងនឹងនាំយកសម្ភារៈទាំងអស់របស់ពួកយើងត្រឡប់មកវិញ​។ការសម្អាតឬកន្លែងរបស់អ្នកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។

 

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបស់យើង:
– ថ្នាក់រៀននៅភ្នំពេញ។
– ថ្នាក់នៅសៀមរាប។
– កម្មវិធីសិល្បៈសម្រាប់សាលា។
– ថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិតនិងនិម្មិត។
– ប៉ុស្តិ៍ Youtube  (ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១)

ថ្នាក់រៀនស្មូនដីចល័ត

Play Video

ថ្នាក់រៀនធ្វើផើងផ្កាចល័ត

ថ្នាក់សូនផើងផ្កាតាមលក្ខណះបុរាណ

ថ្នាករៀនសូនរូបចល័ត

ថ្នាក់សូនរូបដំរីពីដីឥដ្ឋ

ថ្នាក់រៀនស្មូនដីចល័ត

ថ្នាក់ធ្វើផែងផ្កាដោយដៃចល័ត

ថ្នាក់សូនផើងផ្កាតាមលក្ខណះបុរាណ

ថ្នាក់សូនរូបចល័ត

ថ្នាក់សូនរូបដំរីពីដីឥដ្ឋ
ថ្នាក់រៀនសប្បនិមិ្មត្ត

ថ្នាក់រៀនសេរ៉ាមុិចចលចល័តទូទាំងពិភពលោក

រីករាយជាមួយថ្នាកគ្រឿងស្មូននិងសិល្បះ
មកដល់ឆាប់ៗនេះ

បញ្ជាទិញពីយើងឬនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនូវសម្ភារៈសិល្បៈដែលអ្នកត្រូវការ។ ២. កក់ថ្នាក់និមិត្ម២៤ ម៉ោង។ ៣ .ភ្ជាប់តាមរយៈកម្មវិធី Zoomជាមួយអ្នកជំនាញស្មូនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់នឹងណែនាំអ្នកអំពីដំណើរការទាំងអស់។

ទទួលយកសៀវភៅកម្មវិធីក្នុងតំលៃដែលអាចទទួលយកបាន (ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ មករា ២០២១)

. ចូលប្រើវីដេអូរបស់យើង។

. យកសៀវភៅសិក្សារបស់អ្នក។

0
X
Scroll to Top
SHARE YOUR CART